อำเภอศรีเมืองใหม่
34030001 บ้านแก้งกอก
34030002 บ้านนาแค
34030003 บ้านสัน
34030004 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
34030005 บ้านห้วยหมาก
34030006 บ้านคำไหล
34030007 บ้านจุการ
34030008 บ้านขัวแคน
34030009 บ้านหนองเชือก
34030010 บ้านดอนน้ำคำ
34030011 บ้านหนองสองห้อง
34030012 บ้านโนนหนองบัว
34030013 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
34030014 บ้านไร่
34030015 บ้านหินโงม
34030016 บ้านตุงลุงเหนือ
34030017 บ้านโนนกุง
34030018 บ้านฟ้าห่วน
34030019 บ้านคำเตย
34030020 อนุบาลศรีเมืองใหม่
34030021 บ้านนาเอือด
34030022 บ้านหนองห้าง
34030023 บ้านนาเลิน
34030024 บ้านคำหมาไนร่องเข
34030025 บ้านสวาสดิ์
34030026 บ้านนาโป่งโพน
34030027 บ้านป่ากุงน้อย
34030028 บ้านป่ากุงใหญ่
34030029 บ้านหนองผักแพว
34030030 บ้านลาดควาย
34030031 บ้านหนองหอย
34030032 บ้านจันทัย
34030033 บ้านโนนม่วงโนนจิก
34030034 บ้านหนองขุ่น
34030035 บ้านดอนโพธิ์
34030036 บ้านภูหล่น
34030037 บ้านหนองไผ่
34030038 บ้านคำบง
34030039 บ้านสระคำ
34030040 บ้านสงยาง
34030041 บ้านโนน
34030042 บ้านโป่ง
34030043 บ้านสิม
34030044 บ้านหนามแท่ง
34030045 บ้านชาด
34030046 บ้านนาทอย
34030047 บ้านนาคอ
34030048 บ้านสร้างถ่อ
34030049 บ้านหุ่งหลวง
34030050 บ้านโหง่นขาม
34030051 บ้านดงนา
34030052 บ้านงิ้ว
34030053 บ้านเอือดใหญ่
34030054 บ้านกุดก่วยโนนเจริญ
อำเภอโขงเจียม
34030055 บ้านด่าน
34030056 บ้านห้วยหมากใต้
34030057 บ้านเวินบึก
34030058 บ้านห้วยสะคาม
34030059 บ้านตุงลุง
34030060 บ้านหัวเห่ว
34030061 บ้านคันท่าเกวียน
34030062 บ้านซะซอม
34030063 บ้านนาโพธิ์กลาง
34030064 บ้านนาโพธิ์ใต้
34030065 บ้านทุ่งนาเมือง
34030066 บ้านหนองผือ
34030067 บ้านหนองแสง-วังอ่าง
34030068 บ้านกุดเรือคำ
34030069 บ้านดงบาก
34030070 บ้านดงมะไฟ
34030071 บ้านหนองแสงใหญ่
34030072 ชุมชนบ้านวังสะแบง
34030074 บ้านตามุย
34030075 บ้านกุ่ม
34030076 ชุมชนห้วยไผ่
34030077 เพียงหลวง 12
34030078 บ้านห้วยยาง
34030079 บ้านดงดิบ
34030080 บ้านนาบัว
34030081 บ้านโพนแพง
34030082 บ้านดงแถบ
34030083 บ้านบะไห
อำเภอพิบุลมังสาหาร
34030084 บ้านกุดชมภู
34030085 บ้านแก่งเจริญ
34030086 บ้านคำเม็กห้วยไผ่
34030087 บ้านโชคอำนวย
34030088 บ้านโนนม่วง
34030089 บ้านยอดดอนชี
34030090 บ้านหินลาดแสนตอ
34030091 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)
34030092 บ้านแก่งยาง
34030093 บ้านไทรงาม
34030094 บ้านนาดี
34030095 บ้านม่วงฮี
34030096 บ้านนาเจริญ
34030097 บ้านบุ่งคำ
34030098 บ้านภูมะหรี่
34030099 บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
34030100 บ้านหนองไผ่
34030101 บ้านห้วยแดง
34030102 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)
34030103 บ้านท่าเสียวคันลึม
34030104 บ้านชาด
34030105 บ้านนาโพธิ์
34030106 บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)
34030107 บ้านเลิงบาก
34030108 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
34030109 บ้านโนนจันทน์
34030110 บ้านโดมประดิษฐ์
34030111 บ้านนกเต็น
34030112 บ้านราษฎร์เจริญ
34030113 บ้านโนนกาหลง
34030114 บ้านแก่งดูกใส
34030115 บ้านดอนโด่โคกเลียบ
34030116 บ้านโนนคูณ
34030117 บ้านนาชุม
34030118 บ้านหนองคูณ
34030119 บ้านแขมเหนือ
34030120 บ้านแขมใต้
34030121 บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)
34030122 บ้านวังแคน
34030123 บ้านท่าช้าง
34030124 บ้านปากโดม
34030125 บ้านถิ่นสำราญ
34030126 บ้านสร้างแก้ว
34030127 นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
34030128 บ้านเดื่อสะพานโดม
34030129 บ้านโพธิ์ศรี
34030130 บ้านนาหว้า
34030131 บ้านโนนข่าโนนยาง
34030132 บ้านหนองโพธิ์
34030133 บ้านสะพือท่าค้อ
34030134 บ้านสะพือใต้
34030135 บ้านวังพอก
34030136 บ้านนาแก
34030137 บ้านนาจาน
34030138 บ้านคำผ่าน
34030139 ชุมชนบ้านระเว
34030140 บ้านไร่ใต้
34030141 บ้านผักหย่า
34030142 บ้านแก่งกอก
34030143 บ้านโนนค้อลุคุ
34030144 บ้านโนนสุข
34030145 บ้านหนองสองห้อง
34030146 บ้านหนองบัวฮี
34030147 บ้านโนนยานาง
34030148 บ้านดอนงัว
34030149 บ้านบัวทอง
34030150 บ้านหนองกอก
34030151 บ้านบัวแดง
34030152 บ้านดูกอึ่ง
34030153 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
34030154 บ้านเม็ก
34030155 บ้านอ่างหินน้อย
34030156 บ้านโนนสว่าง
34030157 บ้านดอนก่อ
34030158 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
อำเภอตาลสุม
34030159 บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)
34030160 บ้านนาทม
34030161 บ้านไฮหย่อง
34030162 บ้านห้วยดู่
34030163 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว
34030164 บ้านจิกลุ่ม
34030165 บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)
34030166 บ้านนาห้วยแคน
34030167 บ้านม่วงโคน
34030168 บ้านแก่งกบ
34030169 บ้านดอนตะลี
34030170 บ้านดอนพันชาด
34030171 บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร)
34030172 บ้านนาคาย
34030173 บ้านดอนขวาง
34030174 ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน
34030175 บ้านคำหนามแท่ง
34030176 บ้านหนองโน
34030177 บ้านสำโรง
34030178 บ้านหนองกุง
34030179 บ้านหนองกุงน้อย
34030180 บ้านคำเตย
อำเภอสิรินธร
34030181 บ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
34030182 บ้านโคกเที่ยง
34030183 บ้านดอนชี
34030184 บ้านปากบุ่ง
34030185 บ้านห้วยน้ำใส
34030186 บ้านคำเขื่อนแก้ว
34030187 นิคมสร้างตนเอง 5
34030188 นิคมสร้างตนเอง 6
34030189 บ้านหนองชาด
34030190 หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง)
34030191 บ้านห้วยไฮ
34030192 บ้านคันเปือย
34030193 บ้านลาดวารี
34030194 บ้านสุวรรณวารี
34030195 บ้านเหล่าอินทร์แปลง
34030196 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17
34030197 บ้านทุ่งหนองบัว
34030198 บ้านหนองเม็ก
34030199 บ้านหินสูง
34030200 นิคมสร้างตนเอง 2
34030201 นิคมสร้างตนเอง 3
34030202 ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1)
34030203 บ้านแหลมทอง
34030204 บ้านโนนก่อ
34030205 บ้านป่าเลา
34030206 บ้านพลาญชัย
34030207 บ้านห้วยเดื่อ
34030208 บ้านเหล่าคำ
34030209 บ้านบากชุม
34030210 บ้านคำก้อม
34030211 บ้านโนนจิก
34030212 บ้านฝางคำสามัคคี