โรงเรียนบ้านแก้งกอก โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา โรงเรียนบ้านภูหล่น โรงเรียนบ้านด่าน
โรงเรียนบ้านนาจาน โรงเรียนบ้านคำหว้า โรงเรียนบ้านหนองกุง โรงเรียนบ้านพลาญชัย
โรงเรียนบ้านทรายมูล โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ โรงเรียนบ้านเอือดใหญ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย
โรงเรียนบ้านโนนยานาง โรงเรียนชุมชนเชียงแก้ว โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 โรงเรียนบ้านคำก้อม