โปรแกรมสำมะโนประชากรวัยเรียน PDF Print E-mail
administrator | Tuesday, 27 May 2014 05:40

โปรแกรมสำมะโนประชากรวัยเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 icon_new
Click เพื่อเข้าสู่โปรแกรม

 
คุณภาพไม่มีเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอ PDF Print E-mail
administrator | Friday, 23 May 2014 04:33

แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา
"คุณภาพไม่มีเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอ"
 icon_new

Attachments:
Download this file (2.ppt)คุณภาพไม่มีเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอ[แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา]3754 Kb
Last Updated on Tuesday, 27 May 2014 07:33
 
เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 PDF Print E-mail
administrator | Friday, 23 May 2014 04:30

เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 icon_new

Last Updated on Tuesday, 27 May 2014 07:36
 
เอกสารประกอบการบรรยาย(ประชุมผู้บริหารประจำเดือนมีนาคม 2557) PDF Print E-mail
administrator | Friday, 21 March 2014 02:07

เอกสารประกอบการบรรยาย ประชุมผู้บริหารประจำเดือนมีนาคม 2557
โดย ดร สุเทพ ชิตยวาษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
โหลดเอกสารและVDO Click icon_new

 
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา PDF Print E-mail
administrator | Wednesday, 19 March 2014 01:53

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา icon_new
-การเตรียมเอกสารต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
-แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ
-แบบแสดงคุณสมบัติขอต่อครู
-แบบแสดงคุณสมบัติขอต่อผู้บริหารสถานศึกษา
-แบบแสดงคุณสมบัติผู้ขอต่อศึกษานิเทศก์

 
ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ-ปลอดโรค PDF Print E-mail
administrator | Wednesday, 05 March 2014 02:47

ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ-ปลอดโรคภายในปี 2563 icon_new

Attachments:
Download this file (ss1.jpg)ปก[ ]56 Kb
Download this file (ss2.jpg)หน้า1[ ]92 Kb
Download this file (ss3.jpg)หน้า2[ ]80 Kb
 
Page 1 of 2