ภาพข่าวกิจกรรม สพป.อบ.3

ภาพข่าวกิจกรรม โรงเรียนในสังกัด

live      time      tv
ObecLogo1

ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน

การเข้าใช้งานในระบบพัฒนาครู Online

โรงเรียนต้นแบบการบูรณาการการศึกษา

Video Tutorial แนะนำการใช้งาน

โรงเรียนประชารัฐ

Logo pracharatSchool

R2

R2

krs

stdarea

เข้าระบบพัฒนาครู Online

obec training

...แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)...

DLIT

Distance Learning

...การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)...

DLTV

Distance Learning via Satellite

...การจัดการเรียนการเรียนการสอน โดยการบูรณาการใช้ภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมการเรียน...

EIS

English for Integrated Studies

รายงานการประชุมผู้บริหาร

ข่าวการเปิดสอบ